เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : 
 รหัสผ่าน :  
เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
จุดประสงค์การเรียนรู้
 มาตรฐาน
  ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้
 ตัวชี้วัด
  ค 1.2 ม.2/1 เข้าใจหลักการดำเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถบอกได้ว่านิพจน์ที่กำหนดให้เป็นเอกนามหรือไม่
2. นักเรียนสามารถบอกสัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนามที่กำหนดให้ได้
3. นักเรียนสามารถบอกว่าได้เอกนามที่กำหนดให้ 2 เอกนาม เป็นเอกนามที่คล้ายกันหรือไม่
4. นักเรียนสามารถหาผลบวกของเอกนามที่กำหนดให้ได้
5. นักเรียนสามารถหาผลลบของเอกนามที่กำหนดให้ได้
6. นักเรียนสามารถหาผลบวกและผลลบของเอกนามที่กำหนดให้ได้
7. นักเรียนสามารถเขียนพหุนามในรูปผลสำเร็จจากพหุนามที่กำหนดให้ได้
8. นักเรียนสามารถบอกดีกรีของพหุนามที่กำหนดให้ได้
9. นักเรียนสามารถเขียนพหุนามที่กำหนดให้ ให้อยู่ในรูปเรียงพจน์จากดีกรีมากไปน้อยได้
10. นักเรียนสามารถหาผลบวกของพหุนามที่กำหนดให้ได้
11. นักเรียนสามารถหาผลลบของพหุนามที่กำหนดให้ได้
12. นักเรียนสามารถหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามที่กำหนดให้ได้
13. นักเรียนสามารถหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามที่กำหนดให้ได้
14. นักเรียนสามารถหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามที่กำหนดให้ได้
15. นักเรียนสามารถหาลัพธ์ของการหารเอกนามด้วยเอกนามที่กำหนดให้ได้
16. นักเรียนสามารถหาลัพธ์ของการหารพหุนามด้วยเอกนามที่กำหนดให้ได้
17. นักเรียนสามารถหาลัพธ์ของการหารพหุนามด้วยด้วยพหุนามที่กำหนดให้ได้
 
 
Created by
Kru Tanyanan Borankul
2019